Datum: 1 december 2010

Plaats: De Bosrand

Aanvang: 20.00 uur


Agenda.

1. Opening

2. Mededelingen/ingekomen stukken

3. Notulen algemene ledenvergadering 3 november 2009

4. Financieel verslag SV Hoogersmilde

Gezien de resultaten van het afgelopen boekjaar en de vooruitzichten voor het lopende seizoen (zie begroting) stelt het bestuur een contributie verhoging voor. Daarbij verwacht het bestuur n.a.v. brieven van de gemeente dat de subsidie voor jeugdleden wordt verlaagd en de gebruikskosten voor velden en zaal zullen stijgen.

Verhoging senior leden: €0,50 per maand

Verhoging junior leden: €0,25 per maand

5. Financieel verslag kantinecommissie

6. Verslag kascommissie.

Jan Boer en Bart Bruins zitten in de kascommissie

7. Benoeming kascommissie

Pauze

8. Bestuursverkiezing

Er zijn geen bestuursleden aftredend. Het bestuur stelt voor met een rooster van aftreden te gaan werken. Van het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) treedt jaarlijks 1 bestuurslid af en is eventueel herkiesbaar.

9. Lopende zaken

10. Rondvraag

11. Sluiting