Datum:    woensdag 5 februari 2014
Plaats:    De Bosrand
Aanvang:    20.00 uur

Agenda.

1.    Opening

2.    Mededelingen/ingekomen stukken

3.    Notulen algemene ledenvergadering 28 januari 2013

4.    Financieel verslag SV Hoogersmilde

5.    Financieel verslag kantinecommissie

6.    Verslag kascommissie.
Wim Mast en Alle Koopmans zitten in de kascommissie. Reserve commissielid is Monique de Vries

7.    Benoeming kascommissie
    Wim Mast is afredend. Nieuw kascommissielid is Monique de Vries.
    Te benoemen: nieuw reserve kascommissielid.

    Pauze

8    Contributie verhoging.
        Voorstel: de contributie wordt verhoogd met €1,00 per lid/per maand. Dit geldt
ook voor jeugdleden.

9    Bestuursverkiezing
Rooster van aftreden dagelijks bestuur:
2013 – 2014:    secretaris Anne Hoogeveen. Herkiesbaar
2014 – 2015:    penningmeester Gerrit Pieters
2015 – 2016:    voorzitter Jan Luning

9.    Lopende zaken
        Kick off Hoogersmilde
        Privatisering:    sportvelden
                Bosrand; kantine, bestuurskamer, dorpshuis, sportzaal

11.    Rondvraag

12.     Sluiting