Op vrijdag 6 april is weer ons jaarlijkse kaart en sjoelavond.

Aanvang 20.00 uur.

Prijzen van Supermarkt COOP Meintjes- Hoogersmilde.

SV Hoogersmilde steunt FC Emmen.

SV Hoogersmilde leden kunnen gratis de thuis wedstrijden van FC Emmen bijwonen. Maximaal 40 kaarten per wedstrijd zijn beschikbaar. Op is Op.

Je kunt per team gaan kijken maar ook individueel.

Je kunt de kaarten afhalen iedere donderdagavond in de kantine "De Bosrand" van SV Hoogersmilde vanaf 19.30 uur.  Voor het programma van FC Emmen kijk je op www.fcemmen.nl

Dit wordt je aangeboden door kantine bestuur SV Hoogersmilde.

Elke maandagmorgen word de kantine + keuken in sporthal de Bosrand schoongemaakt door een paar vrouwelijke vrijwilligers.
Helaas word de groep steeds kleiner. Op het moment zijn er 3 schoonmaakgroepen en dat is te weinig!

Vandaar de vraag: Wie heeft er tijd om zo af en toe anderhalf uur de handen uit de mouwen te komen steken?
Ook al kun je maar 1 of 2 keer helpen, alle hulp is welkom.

Je krijgt er in ieder geval een stuk gezelligheid voor terug en er word met de mannelijke vrijwilligers (de groenploeg) gezamelijk koffie gedronken.

Aanmelden kan bij Annie Koenrades. Tel: 459473
Recreanten SV Hoogersmilde

Het recreatievolleybalteam van SVH 1 vond CALDURAN KALKZANDSTEEN bereid om hen te sponsoren met nieuwe trainingspakken. Voor dit gulle gebaar ontving de bedrijfsleider van locatie Hoogersmilde, Robert Mik, van het team een mooie bos bloemen. De dames van SVH zijn het afgelopen seizoen gepromoveerd van de 2e naar de 1e klasse. Ze proberen zich dit seizoen te handhaven in deze klasse.

Datum: 1 december 2010

Plaats: De Bosrand

Aanvang: 20.00 uur


Agenda.

1. Opening

2. Mededelingen/ingekomen stukken

3. Notulen algemene ledenvergadering 3 november 2009

4. Financieel verslag SV Hoogersmilde

Gezien de resultaten van het afgelopen boekjaar en de vooruitzichten voor het lopende seizoen (zie begroting) stelt het bestuur een contributie verhoging voor. Daarbij verwacht het bestuur n.a.v. brieven van de gemeente dat de subsidie voor jeugdleden wordt verlaagd en de gebruikskosten voor velden en zaal zullen stijgen.

Verhoging senior leden: €0,50 per maand

Verhoging junior leden: €0,25 per maand

5. Financieel verslag kantinecommissie

6. Verslag kascommissie.

Jan Boer en Bart Bruins zitten in de kascommissie

7. Benoeming kascommissie

Pauze

8. Bestuursverkiezing

Er zijn geen bestuursleden aftredend. Het bestuur stelt voor met een rooster van aftreden te gaan werken. Van het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) treedt jaarlijks 1 bestuurslid af en is eventueel herkiesbaar.

9. Lopende zaken

10. Rondvraag

11. Sluiting